30 Desanm 2021/Kominike laprès yo

Gouvènè Lamont ak Democrats Deliver for Connecticut

Nancy DiNardo, Prezidan Demokrat yo nan Connecticut, jodi a te fè lwanj Gouvènè Lamont ak lejislatè eta yo ak federal Connecticut yo paske yo te itilize finansman federal soulajman coronavirus pou elaji kredi taks sou revni ke yo te touche a epi bay plis asistans pou travayè ki gen revni ba ak mwayen ki gen difikilte atravè pandemi coronavirus la. 

"Pandemi kowonaviris la te gen yon enpak sou tout Connecticut, men li te patikilyèman devaste nan lavi yo ak mwayen pou viv travayè ki gen revni ba oswa modere, anpil nan yo pa te gen benefis nan travay nan kay epi yo pa gen mwayen pou rate yon. chèk salè,” DiNardo te di. 

“Sipòte moun ki plis bezwen li se te objektif CARES Act e kounye a, grasa lidèchip Demokratik solid nou an, Connecticut ka asire sa rive. DiNardo te ajoute.