Jen 14, 2024/Kominike laprès yo

Prezidan CT Dems sou Rapò sou Abi Konpansasyon Travayè pa Senatè Eta Repibliken an

"Yon rapò resan nan CT Insider sa detaye koleksyon $123,000 dola Senatè Paul Cicarella nan peman konpansasyon travayè yo pandan y ap touche revni nan twa lòt sous, sa soulve kesyon sou dwa ak legalite. Konpansasyon travayè a gen entansyon ranplase revni pou moun ki blese nan travay la ki pa ka travay, pa bay revni adisyonèl pou moun ki ka kontinye fè yon viv.

Si enfòmasyon ki endike nan istwa CT Insider 12 jen an egzat, aktivite Senatè Cicarella ta dwe envestige pi lwen. Sèvitè piblik ki vyole konfyans piblik la pa pi wo pase lalwa."

– Nancy DiNardo, Prezidan CT Dems