Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati ou a

Enfòmasyon sou Pati

Komite Santral Eta a

Komite Santral Eta Demokratik (DSCC) se yon komite ki gen de reprezantan - yon gason, yon fanm - nan chak distri sena eta a.

Platfòm Pati

Demokrat nan Connecticut reyafime, kounye a plis pase tout tan, angajman nou pou rebati pwosperite ak retabli opòtinite pou tout moun.

Règ Pati yo

Règ ki pi resan ki gouvène Pati Demokratik Connecticut la.

Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »