Novanm 1, 2022/Kominike laprès yo

Gouvènè Ned Lamont pwouve li se bon lidè pou Connecticut nan deba final gouvènè a

Mete aksan sou reyalizasyon Administrasyon Lamont ak plan ekstrèm Bob Stefanowski pou Connecticut

Nan yon mesaj final pou votè yo nan deba gouvènè aswè a, Gouvènè Ned Lamont te mete aksan sou reyalizasyon administrasyon li a epi li te montre votè yo poukisa li se pi bon kandida pou dirije Connecticut pou kat ane ankò. 

Gouvènè Lamont nan Connecticut:

 • Kriz fiskal nan vire fiskal, pandan y ap fè envestisman istorik nan lavni nou an. 
 • Bidjè ekilibre pou fèmen defisi a san yo pa ogmante taks sou revni;
 • Bipartisan bidjè ak rabè taks sou timoun, kredi taks sou pwopriyete, rediksyon taks sou machin, soulajman taks sou revni touche, ak rediksyon taks pwolonje sou gaz;
 • Pi gwo rediksyon taks ki te janm genyen – plis pase 650 milyon dola – nan istwa eta a; 
 • Fon Rainy Day te pote nan pi wo nivo li tout tan pou pwoteje kont ajitasyon ekonomik mondyal la nan lavni;
 • Envestisman istorik nan gadri, èd minisipal, prevansyon krim, pwoteksyon anviwònman, ak asistans pou rezidan vilnerab yo;
 • Peye $3.3 milya dola nan responsablite ki te deja pa finanse;
 • Plis pase 20 mwa kwasans djòb solid ak konsistan ki gen ladan djòb ki te ajoute chak mwa an 2022;
 • 48,000 nouvo anrejistreman biznis, menm nan fas a yon pandemi mondyal;
 • Envestisman 200 milyon dola+ san parèy nan fòmasyon mendèv pou fèmen diferans konpetans yo epi fòme mendèv demen an;
 • Rediksyon krim an jeneral, ki gen ladan krim mwens vyolan ak krim sou pwopriyete;
 • Pwoteksyon Safe Harbor pou moun k ap chèche avòtman ak founisè avòtman.

“Aswè a nan etap deba a, nou te wè sa yo rele Bob Stefanowski plan ekonomik ki ta diminye fon jou lapli Connecticut la. Gouvènè Lamont te ede pouse fon pou jou lapli nou an nan pi wo nivo li te janm genyen – yon mouvman ki pral ede nou reziste nenpòt potansyèl tanpèt ekonomik oswa finansye epi amelyore evalyasyon kredi Connecticut. Prete ap koute mwens epi nou ka kontinye peye dèt pansyon pou ekonomize dola kontribyab yo epi onore angajman nou anvè retrete tankou enfimyè, pwofesè, ak sòlda leta yo. Connecticut sou tèren solid anba Gouvènè Lamont e nou bezwen re-eli li 8 novanm.” – Reprezantan Eta a ak Prezidan chanm nan Matt Ritter 

"Nou te wè ankò aswè a sou etap deba a ki jan lidèchip reyèl pou Connecticut sanble. Sa pa t fasil, men Gouvènè Lamont te mennen eta a soti nan dèt istorik ki dire plizyè dizèn ane pou rive nan prèske kat ane kwasans istorik. Votè yo ka wè klèman diferans ki genyen ant yon lidè ki devwe pou fè eta a pi devan epi kenbe pwogrè nou yo, ak yon ekstremis ki pa gen rezon ki anvi fè nou fè bak.”  

– Majistra Stamford Caroline Simmons

“Gouvènè Lamont te genyen klèman deba aswè a epi li se sèl kandida ki gen yon pèspektiv pozitif pou Connecticut. Lòt kandida a te parèt ak anyen men kòmantè negatif ak manti repetitif. Gouvènè Lamont se sèl lidè ki gen eksperyans ki pral bay sante fiskal eta nou an priyorite epi pwoteje dwa nou yo. Se te yon plezi pou m travay ak Lamont kòm yon patnè ki fè livrezon pou vil nou yo e li merite re-eli pou kat ane ankò.” – Majistra Waterbury Neil O'Leary

"Bob Stefanowski, ki pa janm gen yon fonksyon piblik oswa ki pa janm vote sou okenn bidjè, te kritike bidjè 2022 inite toulede bò a, li te rele li "insilte" epi li te rele ranbousman taks timoun nan "mizè." Pou fanmi ak moun k ap travay, soulajman taks, ranbousman taks sou revni ak ranbousman taks sou timoun yo pa mizè. Yo vle di manje sou tab la ak peye bòdwo yo. Bob Stefanowski kontinye pwouve li pa gen kontak ak reyalite sa rezidan Connecticut yo bezwen. Vrè lidèchip vle di ede moun lè y ap travèse moman difisil yo, e se egzakteman sa Gouvènè Ned Lamont te bay: èd pou moun ki pi bezwen li pandan moman difisil yo.” – Reprezantan Eta Chris Rosario

“Anba lidèchip Gouvènè Lamont, li konsantre sou moun k ap travay ak fanmi yo epi li envesti nan vil ak vil nou yo. Connecticut se yon kote ki pi enpòtan pou viv, travay ak grandi yon fanmi akòz reaparisyon nou te fè anba lidèchip Lamont. Nou dwe kontinye pwogrè sa a epi re-eli Gouvènè Lamont ak ekip Demokrat la 8 Novanm.” – Majistra West Hartford Shari Cantor